Type Definition libc::c_ulong[][src]

type c_ulong = u64;