Redirecting to ../../gstreamer/struct.Bitmask.html...